Zbiranje odpadkov

  • Natisni

Opredelitev vrst odpadkov

 

Odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima v posesti zavrže, namerava ali mora zavreči. Odpadek je uvrščen v eno od skupin odpadkov s seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

 

Komunalni odpadki  so odpadki iz gospodinjstev ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastajajo na območju občine in so določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

 

Ločene frakcije komunalnih odpadkov so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih odpadkov ter kosovni odpadki, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega nastanka in vsi odpadki, ki se razvrščajo v eno od nenevarnih ali nevarnih frakcij komunalnih odpadkov in so izločeni v okviru obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

 

Nevarne frakcije komunalnih odpadkov so nevarni odpadki in imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki. Med nevarne frakcije se uvrščajo tudi nenevarne frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so jim primešani nevarni odpadki.

 

Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke s številko odpadka 20 03 01.

 

Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, ki nastaja v gospodinjstvu ali kot po naravi nastanka in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek iz industrije ali obrti, storitvene ali druge dejavnosti.

 

Biološki odpadki so biorazgradljivi kuhinjski odpadki s številko odpadka 20 02 01.

 

Kosovni odpadki so odpadki s številko odpadka 20 03 07 iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.

 

Vrste odpadkov, ki se zbirajo na območju KS Puconci in KS Vaneča

Izvajalec javne službe zagotavllja zbiranje odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti.

 

Tako se zagotavlja zbiranje naslednjih vrst odpadkov:

 

 

Delovni čas zbirnega centra je usklajen z obratovalnim časom Centra za ravnanje z odpadki Puconci.

 

 

Kosovne odpadke lahko občani KS Puconci in KS Vaneča oddajo enkrat letno po sistemu na odpoklic. Med kosovne odpadke spadajo odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke. To so:

 

 

Občani KS Puconci in KS Vaneča lahko enkrat letno na akciji zbiranja nevarnih frakcij oddajo nevarne odpadke iz gospodinjstev. Akcija bo potekala po v naprej določenem urniku.